STENERGYS, s.r.o. – Výroba a distribúcia elektrickej energie

STENERGYS, s.r.o.
SNP 15/33
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 45 976 368

Miestna distribučná sústava – Zimný štadión Žiar nad Hronom

URSO – Povolenie na predmet podnikania v energetika v rozsahu distribúcia elektriny a dodávka elektriny 2019E 0697Cenové rozhodnutie URSO: 2068/2014/E-OZ
Osvedčenie na registráciu na spotrebnú daň z elektriny: 516161100028
Osvedčenie MH SR o odbornej spôsobilosti výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou: 251/2012/41a-0470

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku
Vzorový prevádzkový poriadok